Flikken Maastricht wiki
Advertisement

In deze handleiding worden de regels uitgelegd voor het bewerken van artikelen op de wiki van Flikken Maastricht. De taal die op deze wiki gebruikt wordt is Nederlands. Aanpassingen aan artikelen die niet in lijn zijn met deze handleiding worden ongedaan gemaakt.

Artikel titels en koppen

Artikel titels

Een artikel heeft altijd een titel die de inhoud van het artikel beschrijft. De titel is vaak een woord of een heel kort zinnetje. Voorbeelden zijn: Floris Wolfs, Politie Maastricht.

De volgende dingen zijn belangrijk bij het formuleren van een artikel titel:

 • De eerste letter is een hoofdletter. Indien een titel uit meerdere woorden bestaat dan worden die woorden niet met een hoofdletter geschreven. Er zijn natuurlijk uitzonderingen bijvoorbeeld als het om een naam gaat. Bij de titel ‘Eva van Dongen’ wordt Eva en Dongen met een hoofdletter geschreven. Er wordt dus gelet op wat normaal is in het Standaardnederlands (ABN).
 • De titel van een artikel is over het algemeen in het enkelvoud. De titel van een artikel kan dus ‘Pistool’ zijn maar niet ‘Pistolen’. Een uitzondering is bijvoorbeeld ‘Handboeien’ omdat deze woorden geen enkelvoud hebben.
 • Gebruik bij namen alleen de naam en niet de titel, rank of positie. Het is dus ‘Frieda Mechels’ en niet ‘Hoofdinspecteur Frieda Mechels’.
 • Mocht er een naam voor een artikel zijn die ook door een ander artikel gebruikt wordt (dubbelzinnigheid) dan moeten er haakjes gebruikt worden om onderscheidt te maken tussen die artikelen. Een voorbeeld: Britt (aflevering) en Britt (personage).

Artikel koppen

De volgende punten zijn belangrijk bij het formuleren van koppen:

 • Bepaalde soort artikelen hebben standaard koppen en die koppen moeten aangehouden worden bij het schrijven van dat artikel (zie hieronder).
 • De volgorde van de koppen wordt bij standaard koppen aangehouden zoals deze hieronder is geformuleerd (zie hieronder).
 • Koppen bevatten geen links.
 • Koppen bevatten geen plaatjes.
 • Koppen bevatten geen referenties.

Er zijn in de regel 6 soorten artikelen, namelijk:

 • (Hoofd)personages;
 • Locaties;
 • Objecten;
 • Organisaties;
 • Seizoenen
 • Afleveringen;
 • Echte personen.

Elk artikel heeft andere standaard koppen. Hieronder staat weergegeven welke standaard koppen horen bij een artikel.

(Hoofd)personages

(Hoofd)personages: personages die een rol spelen in de serie, figuranten vallen hier niet onder. Begin met pagina’s voor hoofdpersonages en daarna belangrijke personages die meerdere keren voorkomen.

 • Geschiedenis: complete geschiedenis van een personage per seizoen/aflevering. Beschrijf in de geschiedenis dus welke belangrijke handelingen een personage deed. Dat Wolfs een whiskey drinkt in een aflevering is niet relevant behalve als dit invloed heeft op het verhaal bijvoorbeeld als Wolfs teveel whiskey op heeft en daardoor half dronken is en iets stoms doet zoals in 'Alarm'.
 • Uiterlijk: beschrijf hoe een personage er uit ziet.
 • Persoonlijkheid: beschrijf wat voor een persoonlijkheid een personage heeft, probeer zo objectief mogelijk te blijven.
 • Vaardigheden: beschrijf hier vaardigheden die een personage bezit, bijvoorbeeld de kennis van de wet of een taal, kookkunst, in staat zijn een moord op te lossen en schietvaardigheid.
 • Relatie: alleen hoofdpersonages: beschrijf de belangrijkste relaties van het personage en waaruit blijkt dat het een belangrijke relatie is.
 • Verschijningen: in welke seizoenen en aflevering een personage voorkomt.
 • Trivia: interessante weetjes.
 • Referenties: hier komt de lijst met referenties die gebruikt zijn in het artikel.
 • Zie ook: voeg een lijstitem met een link naar een aanverwante pagina.

Locaties

Locaties: belangrijke, veelal terugkerende locaties in de serie. Voorbeelden zijn: De Ponti, Maastricht en Het landgoed van de Familie.

 • Geschiedenis: beschrijft wanneer de locaties voorkomt en per seizoen/aflevering belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot de locatie. In een aflevering wordt er een bom op heb bureau gevonden, dat is dus belangrijk om te beschrijven in de geschiedenis van het artikel ‘Politiebureau Maastricht’.
 • Vormgeving: de vormgeving van de locatie, zowel buiten als binnen.
 • Trivia.
 • Referenties.
 • Zie ook.

Objecten

Objecten: belangrijke voorwerpen die in de serie gebruikt worden, zoals ‘handboeien’, ‘De code (van de koffer met geld).

 • Geschiedenis: beschrijf wanneer het object voorkomt in de serie.
 • Gebruik: wat is het nut van het object en door wie wordt het voornamelijk gebruikt.
 • Trivia.
 • Referenties.
 • Zie ook.

Organisaties

Organisaties: belangrijke bedrijven/instanties/organisaties die een rol spelen tijdens de serie, zoals de AIVD maar ook De Familie.

 • Geschiedenis: beschrijf wanneer de organisatie voorkomt in de serie.
 • Doel: beschrijf het algemene doel van de organisatie.
 • Trivia.
 • Referenties.
 • Zie ook.

Seizoenen

Seizoenen: artikel over een seizoen.

 • Plot: samenvatting van het seizoen.
 • Afleveringen: lijst met afleveringen uit dit seizoen.
 • Trivia.
 • Referenties.
 • Zie ook.

Afleveringen

Afleveringen: artikel over een aflevering.

 • Plot: samenvatting van de aflevering.
 • Belangrijke personages: lijst belangrijke personages uit deze aflevering.
 • Trivia.
 • Referenties.
 • Zie ook.

Echte personen

Echte personen: artikel over een acteur of regisseur.

 • Biografie: korte biografie gebaseerd op bronnen.
 • Filmografie: opsomming van welke films deze persoon aan heeft meegewerkt.
 • Trivia.
 • Referenties.
 • Zie ook.

Afwijkende artikelen worden in overleg aangemaakt met de beheerder(s).

Taal

De taal die gebruikt wordt op deze wiki is Nederlands. Voor alle artikelen moet Standaardnederlands (ABN) worden gebruikt. Uitzondering op deze regel luidt als volgt:

 • Op overlegpagina’s en dergelijke mogen dialecten en informeel taalgebruik worden gebruikt zolang het maar te begrijpen is.

Hoofdletters

Probeer het onnodig gebruik van hoofdletters te vermijden. De regels voor hoofdletters luiden als volgt:

 • Het begin van de zin wordt geschreven met een hoofdletter en eigennamen worden geschreven met een hoofdletter. Voorbeeld: Floris Wolfs, de Hogeschool van Maastricht.
 • Gebruik kleine letters bij soortnamen. Voorbeeld: de politicus, de politieagent.
 • Merknamen en typeaanduidingen krijgen een hoofdletter. Voorbeeld: Apple, Renault Laguna.
 • Boeken en rapporten krijgen een hoofdletter.
 • Talen worden met een hoofdletter geschreven.
 • Bij namen van instanties en dergelijke krijgen alle hoofdwoorden hoofdletters. Voorbeeld: de Tweede Kamer.
 • Historische gebeurtenissen krijgen een hoofdletter. Seizoenen en feestdagen krijgen tevens ook een hoofdletter.
 • Landen en plaatsen worden met een hoofdletter geschreven.

Schuingedrukte woorden

 • Gebruik de schuingedrukte stijl voor woorden die verwijzen naar afleveringen of seizoenen. Voorbeeld: Een valse noot.
 • Maak alleen de woorden schuingedrukt en niet ook symbolen zoals vraagtekens tenzij deze bij de naam van de aflevering horen.

Leestekens

Leestekens worden op deze wiki gebruikt zoals deze normaal in het Standaardnederlands worden gebruikt. Lees hieronder meer ter verduidelijking.

Aanhalingstekens

Gebruik aanhalingstekens in de volgende situaties:

 • Wanneer er letterlijk geciteerd wordt.
 • Om de betekenis van een woord te beschrijven.
 • Om de aandacht te vestigen op een bepaald woord.

Enkele en dubbele aanhalingstekens kunnen worden gebruikt. De voorkeur gaat op deze wiki in ieder geval naar enkele aanhalingstekens. Het is niet toegestaan om dubbele en enkele aanhalingstekens door elkaar te gebruiken.

Voorbeelden:

 • Fleur zei, ‘Ik wil je nooit meer zien!’.
 • Het woord heeft meerdere betekenissen namelijk ‘betekenis een’ en ‘betekenis twee’.
 • Er is sprake van een ’whiskeyverslaving’.

Punt

Een punt geeft het einde van een zin aan.

 • Zet een punt na elke zin.
 • Zet een punt tussen de letters van afkortingen en achter afgekorte woorden (mevr.).
 • Zet een punt als een getal uit meer dan vier cijfers bestaat.
 • Zet een punt bij tijdsaanduidingen (13.17 uur).
 • Zet geen punt als de zin eindigt met een afkortingspunt (Ik zie hem woensdag a.s.).
 • Een punt wordt binnen de aanhalingstekens geplaatst als een zin eindigt met een citaat.

Komma

Een komma wordt gebruikt om een pauze in een zin aan te geven. Ook wordt een komma gebruikt om leesproblemen te voorkomen.

 • Zet een komma om hoofd en bijzinnen te scheiden.
 • Zet een komma tussen twee persoonsvormen die niet bij elkaar horen. Dit geldt ook voor andere werkwoorden.
 • Zet geen komma als de zin bijzin begint met voegwoorden zoals ‘dat’ en ‘of’.

Puntkomma

Puntkomma geeft een pauze aan die langer is dan en komma maar korte dan een punt. Een puntkomma wordt gebruikt bij zinnen die grammaticaal zelfstandig zijn.

 • Een puntkomma wordt ook gebruikt bij een opsomming die één vaste beginzin heeft. 

Voorbeeld:

Het buurtonderzoek leverde reacties op van:

- een aantal bejaarden;

- bezorgde mensen;

- overige buurtbewoners.

Dubbele punt

Een dubbele punt wordt gebruikt als er een toelichting, omschrijving of verklaring volgt. Na een dubbele punt volgt alleen een hoofdletter in de volgende twee gevallen:

 • Als er na de dubbele punt een letterlijk citaat volgt dat tussen aanhalingstekens staat. Voorbeeld:

De agent suste de menigte: ‘Wij verzekeren u dat er geen reden voor onrust bestaat.’

 • Als er na de dubbele punt een opsomming volgt met hele zinnen. Voorbeeld:

Als u aangifte wilt doen dan is dit de procedure:

- Vul het aangifteformulier in.

- Laat het aangifteformulier ondertekenen.

Overige leestekens

 • Gebruik altijd één leesteken aan het eind van een zin, dus niet twee uitroeptekens. Een uitzondering geldt als er een puntenreeks gebruikt wordt, deze bevat altijd drie punten.
 • Het onnodig gebruik andere lastige leestekens (liggend streepje, haakjes) wordt afgeraden op deze wiki alleen als het op dat moment nodig is.

Getallen

 • Schrijft getallen onder de twintig als letters. Dit geldt ook voor tientallen, honderdtallen, duizendtallen en bij de woorden duizend, miljoen en miljard. Voorbeelden: twaalf, twintig, drieduizend, twee miljoen.
 • Gebruik cijfers zodra het gaat om zakelijk of exacte informatie. Dus bij bedragen, maten, gewichten, percentages, leeftijden, jaartallen etc. Voorbeelden: €45,50, maximumsnelheid 100 km, hoofdstuk 5 etc.

Perspectief

Er zijn twee soorten perspectieven die op deze wiki gebruikt worden.

 • In-universum perspectief: Deze artikelen worden geschreven alsof de wereld van Flikken Maastricht de realiteit is. Op de pagina van Floris Wolfs wordt het ‘in-universum perspectief’ gebruikt. Personages worden dus behandeld alsof ze echt bestaan en er wordt over het algemeen niet verwezen naar afleveringen in de zinnen. Dit perspectief wordt gebruikt bij de artikelen over personages, locaties, objecten en instanties.
 • Echte wereld perspectief: Deze artikelen worden geschreven vanuit ons perspectief en dus de realiteit. Het gaat om de artikelen over ‘echte personen’ en ‘seizoenen/afleveringen’.

Grammatica

De standaard grammaticaregels van de Nederlandse taal moeten worden gehandhaafd.

Tijd

Voor in-universum artikelen geldt:

 • Verleden tijd als het gaat over de geschiedenis (paragraaf) van personages, locaties, objecten en instanties. Bovendien wordt de verleden tijd gebruikt bij alle paragraven van artikelen over personages die zijn overleden, objecten die niet meer bestaan, locaties die niet meer bestaan en instanties die zijn opgeheven.
 • Tegenwoordige tijd bij alle andere paragraven van artikelen. Dus de vaardigheden van Floris Wolfs worden in de tegenwoordige tijd geschreven.

Voor echte wereld artikelen geldt:

 • Verleden tijd als het gaat over de biografie van echte personen.
 • Tegenwoordige tijd als het gaat over het plot van seizoenen/afleveringen.

Taalgebruik

Formeel taalgebruik is verplicht bij het schrijven van alle artikelen op deze wiki. 

Voorbeeld: 

- Wolfs is een pro-schutter (niet formeel, incorrect)

- Wolfs is een zeer goede schutter (formeel, correct)

Neutraliteit

 • Het is belangrijk dat artikelen zo neutraal mogelijk worden geschreven. Natuurlijk mag informatie op een bepaalde manier worden geïnterpreteerd maar de lezer moet in principe zijn eigen conclusies kunnen trekken. Spreek nooit direct de lezer aan bij het schrijven van artikelen met zinnentjes als ‘onthoudt dat Wolfs uit Amsterdam komt’. Vermijd ook woorden als ‘natuurlijk’, ‘ironisch’ etc. omdat dit subjectiviteit kan impliceren.

Afbeeldingen

 • Afbeeldingen in een infobox moeten 250px breed zijn. 
 • De regels voor copyright worden nog toegelicht.

Links

 • Links naar andere pagina’s worden toegevoegd als dit als handig wordt beschouwd. Artikelen worden alleen de eerste keer in de tekst gelinkt. Komt het artikel vaker voor dan worden die woorden niet meer gelinkt.
 • Voeg geen links toe naar externe pagina’s zonder toestemming.

Referenties

Alle informatie die aan deze wiki toegevoegd wordt, moet gebaseerd zijn op bronnen. In de meeste gevallen gaat het dan om afleveringen uit de serie. Elke paragraaf en specifieke informatie moet onderbouwd worden met een referentie. Als je informatie toegevoegd, voeg dan ook gelijk de referentie toe met daarin de aflevering waarop je de informatie baseert. Een referentie toevoegen kan op de volgende manier:

 1. Ga naar source-mode.
 2. Typ achter de paragraaf waar een referentie moet komen <ref name=afkorting aflevering>{{Cite|Volledige titel aflevering}}</ref>

Voorbeeld om te verwijzen naar de aflevering ‘een valse noot’: <ref name=EVN>{{Cite|Een valse noot}}</ref>

Hier kan je de namen van alle afleveringen vinden. Bij het onderdeel ‘name’ worden hoofdletters gebruikt. Daarna bij Cite wordt alleen het eerste woord met een hoofdletter geschreven (Een valse noot). Sommige titels van afleveringen bestaan uit namen en dergelijke, deze worden ook met een hoofdletter geschreven.

Voorbeeld om te verwijzen naar de aflevering ‘groeten uit lagos’: <ref name=GUL>{{Cite|Groeten uit Lagos}}</ref>

Advertisement